Gazdasági jog fogalmak

 

 

Gazdasági jog   

Nem önálló jogág, de önálló jogterület. ( szabályozza: polgári jog, munkajog, pénzügyjog, alkotmányjog )                                

 

!!! Jogi személy !!!

Olyan jogalany, aki   1) célra rendelt

                                  2) szervezet

                                  3) önálló vagyona van

                                  4) vagyoni felelősséggel rendelkezik

                                  5) az állam elismeri a jogalanyiságát.

 

Az állam a jogalanyiságot kétféle módon ismeri el

a.) jogszabály által (pl: MTA, Kereskedelmi Kamarák)

b.) hatósági nyilvántartásba vétellel (cégbírósági és társadalmi szervezetek nyilvántartása )

Nyilvántartások:    

b1) !!! konstitutív !!!: a cég a nyilvántartásba való bejegyzéssel, a bejegyzés napján jön létre

b2) deklaratív: regisztrál    

 

Kártérítés – kártalanítás

Kártérítés: aki másnak jogellenes magatartással kárt okoz, köteles azt megtéríteni

Kártalanítás: jogszerű kár; kár keletkezik, de a magatartás jogszerű

 

Szerződés

Két vagy több fél joghatás kiváltását célzó, arra alkalmas egybehangzó és kölcsönös akaratnyilatkozata. Forma kényszer hiánya ( Köthetek szerződést szóban, írásban, ráutaló magatartásban )

 

Okiratok 

a.) közokirat

- hatóság által hatáskörében, illetékességi körében kiállított okírat

- mindig ehhez fűződik a közhitelesség vélelme ( megdönthető )

b.) magánokirat: 

            - saját kézzel (vagy géppel) írt és aláírt -  teljes bizonyító erejű    

            - 2 tanúval ellátott -  teljes bizonyító erejű    

            - közjegyző által hitelesített aláírás - teljes bizonyító erejű

            - cégszerűen aláírt okirat – teljes bizonyító erejű

!!!Az ellenjegyzés nem a tartalmat, hanem az aláírást hitelesíti !!!

 

A szerződés megerősítése

      Megerősítés alkalmával a szerződési szándékot erősítik meg.

      Előleg: a vételár előrehozott része, ha meghiúsul, visszajár

      Foglaló: pénzösszeg vagy dolog (nem bánatpénz), vagy visszajár vagy

                       nem

 

A szerződés biztosítása

      a.) dologi biztosíték (óvadék, zálogjog)

      b.) személyi biztosíték (bankgarancia, kezesség intézménye)

 

Kezesség 

I)                   egyszerű (sortartó) kezesség: csak az adós kiesése után jön a  kezes

II)                 készfizető kezes: a kezest nem illeti meg a sortartási  kifogás, nem csak az adós kiesése után

            jöhet, a kezesnek kell fizetnie

                               

!!! Gazdálkodó szervezet  !!! ( felsorolás és fel kell ismerni, hogy beletartozik- e.Csapda az alapítvány! )                                          

·        állami vállalat

·        egyéb állami gazdálkodó szerv

·        szövetkezet

·        gazdasági társaság

     !!! 1. jogi személyiségű gazdasági társaság: 1.Rt.; 2. Kft., 3. Közös vállalat

           !!! 2. nem jogi személyiségű gazdasági társaság.: 1. Kkt.; 2. Bt.

·        egyesülés ( kooperációs társaság )

·        közhasznú társaság- kht

·        egyes jogi személy vállalata

·        egyes jogi személy leányvállalata

·        vízgazdálkodási társasulat, erdőbirtokossági társasulat

·        egyéni vállalkozó ( !!! gazdálkodó szerv, de nem jogi személyiségű !!! )

 

!!! Gazdasági társaság: állami vállalat, szövetkezet, jogi személyiségű gazdasági társaság, egyesülés, Kht,

                                      egyéni vállalkozó !!!

!!! Mind jogi személy.  Kivéve: egyéni vállalkozó, Bt, Kkt !!!

 

Egyéb szervezetek:

Ezek nem gazdálkodó szervek, de gazdálkodásukra a gazdálkodó szervezetekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni

·        állam

·        egyesület (társadalmi szervezet)

·        köztestület

·        alapítvány

·        helyi önkormányzat

·        költségvetési szerv

 

 

 

 

 

!!! Egyesület – Egyesülés összehasonlítása  !!! ( I – H kérdések )

 

Egyesülés

Egyesület

Gazdálkodó szervezet, jogi személy

Nem nyereségelven működő társadalmi szervezet, jogi személy

!!! Fogalma

Önkéntesen létrehozott, a szerződési szabadság alapján – a tagok által, gazdálkodásuk eredményességének előmozdítására és gazdasági tevékenységük koordinálására, valamint szakmai érdekeik képviseletére létrehozott jogi személyiséggel rendelkező kooperációs társaság.

!!! Fogalma

Önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező szervezet, mely alapszabályban meghatározott célra alakul, nyilvántartott tagsággal  rendelkezik, célja elérése érdekében  szervezi tagjait, jogi személy.

Nyilvántartásba vétellel jön létre – a fővárosi, megyei bíróság nyilvántartásba vételével.

Saját nyereségre nem törekszik.

Gazdálkodik, nyereségre tesz szert, melyet céljaira használ fel.

 

Elsődlegesen gazdasági tevékenység folytatására nem alapítható.

Felelőssége van – vagyonát meghaladó tartozásaiért a tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek

Saját vagyonával felel tartozásaiért. ( oka: jogi személy )

 

Mögöttes felelősség nincs, a tagok a tagdíj megfizetésén túl saját vagyonukkal nem felelnek az egyesület tartozásaiért.

 

 

!!! Kht – Kkt összevetése !!!

 

 

Kht

Kkt

Közhasznú társaság

Közkereseti társaság

Gazdálkodó szervezet, jogi személy

Nem jogi személyiségű gazdasági társaság

Közhasznú – közös -  társadalmi közös szükséglet kielégítését célozza; nyereség és vagyonszerzés nélkül; rendszeresen gazdálkodik

 

Olyan gazdasági társaság, amely közös, üzletszerű gazdasági cél érdekében jön létre                                            

 

 

Célja: társadalmi közös szükséglet kielégítése

Üzletszerű gazdasági tevékenységet csak közhasznú tevékenység elősegítésére folytathat 

Célja: üzletszerű gazdasági tevékenység folytatása

Nonprofit

Profit

Nyereség nem osztható fel a tagok között

Nyereség felosztható a tagok között

Felügyelő bizottság és könyvvizsgáló választása kötelező

Tagok gyűlése,

FB, ha a társaságnak 200-nál több alkalmazottja van

- működésére a kft szabályait  kell alkalmazni 

   (kivéve, hogy nonprofit)

- a cégnyilvántartásba bejegyzett tevékenysége  

   körében megszerzett jövedelem adómentes,  

   feltéve, hogy a kht. bevétele közületekkel 

   megkötött szerződésekből származik

- nem alakulhat át gazdasági társasággá, csak  

   közhasznú lehet, akár szétválás, akár egyesülés

 

 

 

 

Alapítvány

-         !!! Magánszemély, jsz, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság ( alapítók ) tartós,

            közérdekű célra alapító okiratban alapítványt hozhatnak létre !!!

-         Jogi személy; elsődlegesen gazdasági célra nem alapítható;

-         alapításkor hozzá vagyont kell rendelni (legalább a cél megvalósításához szükséges vagyont);

-         nyilvántartásba vétellel jön létre, utána az alapítvány önállósul, bíróság nem vonhatja vissza= ”vagyontömeg”;

-         kuratórium: az alapítvány kezelő szerve, amely képviseli azt;

-         alapítványok felett a törvényességi felügyeletet az ügyészség látja el, hogy alapszabályai, határozatai, működése törvényes legyen

 

 

Gazdasági társaságok

 

 

!!! Ki alapíthat GT-t? !!!

Bárki ( tsz, jsz, jsz nem rendelkező gazdasági társaság )

 

!!! Hány személy kell a GT alapításához? !!!

Főszabály: Az alapításához legalább 2 tag szükséges, kivéve, ha egy elég – egyszemélyes KFT és RT esetén

 

!!! Bt alapításához hány személy kell?  !!!

Bt alapításához nem 2, hanem 1+1 tag kell ( legalább 1 beltag és legalább 1 kültag )

 

!!! Kft alapításához hány személy kell?

 

!!! GT fogalma ( 1997 évi XCLV. Tv ) !!!

Rendszeres haszonszerzés érdekében tevékenykednek, üzletszerű, közös gazdasági tevékenység folytatására jön létre

 

!!! Gazdálkodó szervezetek körében a GT- nek 2 típusa van !!!

1)     jogi személyiségű: Rt., Kft.

2)     Jogi személyiséggel nem rendelkező: Kkt., Bt.

 

!!! GT – Alapítvány !!!

GT: üzletszerű, rendszer, haszonszerzés végett, nyereségre törekszik

Alapítvány: működik egy cél érdekében

       

!!! Mit jelent, hogy a GT jogalany? !!!

Saját cégneve alatt szerezhet jogokat, vállalhat kötelezettségeket, így különösen tulajdont szerezhet, szerződést köthet, perelhet és perelhető

·        Gazdasági jog alanya lehet

·        Lehet joga, kötelezettsége

·        Perelhet, perelhető

 

!!! Ki alapíthat GT-t? !!!

bárki – belföldi vagy külföldi személy, természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság

 

!!! Kkt és Bt nem lehet gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja

!!! Kiskorú személy lehet tag, de nem korlátlanul felelős tag

!!! Természetes személy egyszerre csak egy gazdasági társaságban lehet korlátlanul felelős tag 

 

 

!!! Vagyoni hozzájárulás !!!

-         !!!Lehet-e tag anélkül valaki, hogy pénzt adna bele? → nem !!!

-         minden tag köteles vagyoni hozzájárulást adni

-         vagyoni hozzájárulás lehet:

1) pénzbetét ( kp )

      2) apport ( nem pénzbeli betét )

                 !!!   apport = vagyoni értékkel rendelkező forgalomképes dolog, szellemi alkotás ill. vagyoni 

                     értékkel rendelkező jog,  !!! pl. papír zsebkendő nem lehet apport

 

 

!!! A társasági szerződés tartalma !!!

1.) a társaság nevét és székhelyét

2.) a társaság tagjait (név, lakóhely), kivéve az alapszabályban a       részvényeseket

3.) a társaság tevékenységi körét

4.) társaság jegyzett tőkéjét (tagok vagyoni hozzájárulása)

     a jegyzett tőke rendelkezésre bocsátásának idejét és módját

5.)  a cégjegyzés módját

6.)  a vezető tisztségviselők nevét, lakhelyét

7.)  a gazd. társ. időtartamát

8.)  azt, amit a gazd. társ.-ról szóló törvény egyes gazdasági társ. formákhoz előír

 

Előtársaság

-         fogalma: A gazdasági társaságok a Cégbíróság bejegyzésével jönnek létre ( konstitutív hatály ).  A társasági szerződés aláírásától a Cégbírósági bejegyzésig tartó szakaszt nevezzük előtársasági szakasznak.

-         !!! a társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a cégbírósági kérelem benyújtását követően kezdhet el, de innentől sem folytathat még a cégbejegyzésig hatósági engedélyhez kötött tevékenységet.

-         Vizsga! Hatósági engedélyhez kötött tevékenységet csak előtársasági engedéllyel folytathat → H

      -     !!! előtársasági szakaszban a társaság mindent megtehet,  !!! KIVÉVE

·                                tagjai személyében törvényi eseteket kivéve változás nem következhet be

       VIZSGA! Igaz e, hogy a tagok személyében változás nem következhet be? → N

·                                a társasági szerződés módosítására (Cégbírósági felhívást kivéve) nem kerülhet sor

·                                a társaság szervezeti működésének módosítására a cégbíróság által nem kerülhet sor

·                                a tag kizárására nem kerülhet sor és az átalakulás is korlátozva van

 

 

Cégbírósági bejegyzés (szabályok)

-  a Társasági Szerződést a megkötése után 30 nappal be kell nyújtani a Cégbíróságra

-  Cégközlöny , az Igazságügyi Minisztérium hivatalos lapja

-  !!! Cégbíróság tv-i felügyelete arra terjed ki, hogy az iratok megfelelnek e a tv- i feltételeknek,

-  !!! A cégbíróság célszerűségi, gazdaságossági vizsgálatot nem végez

-  változásokat a cégbíróságnál be kell jelenteni. Oka: a cég ott jött létre

 

Cégnyilvántartás

1.)    Cégjegyzék

2.)    Cégjegyzékben szereplő adat, jog vagy tény igazolására szolgáló mellékletek

3.)    Egyéb okiratok, amelyeket be kell nyújtani a cégeknek, mert törvény kötelezi őket

 

A fentiek együtt a cégiratok.

 

 

Cégmásolat:

-         kérni lehet a cégbíróságtól

-         hiteles

-         a cégjegyzéknek valamennyi fennálló és törölt adatát tartalmazza hitelesen

 

Cégkivonat:

-         kérni lehet a cégbíróságtól

-         hiteles

-         a cégjegyzék fennálló adatait tanúsítja hitelesen

 

Cégbizonyítvány:

-         kérni lehet a cégbíróságtól

-         hiteles

-         kérelemtől függően a cégjegyzék egyes fennálló vagy törölt adatát tanúsítja hitelesen, illetve azt, hogy valamely bejegyzés a cégjegyzékben nem szerepel vagy nem szerepelt

 

Társaság megszűnése

a)      !!! egyesülésnél !!!

            1) összeolvadás → 2 nagy cég esetén

            2) beolvadás → kicsi cég beolvad a nagyba

b)      !!! szétválásnál !!!

1) szétválás  → két egyformán erős

2) kiválás → a domináns megmarad, a pici kiválik

c)      !!! megszűnés esetei !!!

1) jogutóddal  átalakul

            2) jogutód nélkül megszűnik ( 3 fajtája van, 2 szempont szerinti csoportosítás )

               → végelszámolás - gond nélküli megszűnés

               → felszámolás ( csődeljárás →felszámolási eljárás )  – valamilyen gond miatt szűnik meg

 

Végelszámolás során a fizetőképes gazdasági társaság elhatározza jogutód nélküli megszűnését, hitelezői kielégítése mellett.

 

Csődeljárás: fizetőképtelen adós (társaság) fizetési haladékot kér, csődegyezség megkötésére tesz kísérletet.

               → ez vagy használ és helyreáll a gazdálkodás

               → vagy nem használ és ekkor jön a felszámolás

 

Felszámolási eljárás: a fizetésképtelen adós jogutód nélküli megszűnését eredményezi, a hitelezői igények kielégítése mellett, kogens meghatározott törvényi sorrendben:           

1. felszámolási költségek,

2. óvadékkal, zálogjoggal biztosított tartozás

3. egyéb tartozás.

 

VIZSGA !!! A társaság jogutód nélküli megszűnését eredményezi a végelszámolás és a felszámolási 

                     eljárás, a csődeljárás nem !!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KKT

BT

KFT

RT

Neve

Közkereseti Társaság

Betéti Társaság

Korlátolt Felelősségű Társaság

Részvénytársaság

Jogi jellege

 

 

Nem jogi személyiségű gazdasági társaság

Nem jogi személyiségű gazdasági társaság

Jogi személyiségű gazdasági társaság

Jogi személyiségű gazdasági társaság

Fogalma

Olyan gazdasági társaság, amely közös, üzletszerű gazdasági cél érdekében jön létre                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olyan gazdasági  társaság, ahol  legalább 1 beltag, legalább 1 kültag van, a beltag egyetemlegesen, a kültag a vagyoni betétje erejéig felel  a társaság tartozásaiért

 

 

 

 

 

 

 

Olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott összegű törzsbetétekből álló törzstőkével (jegyzett tőke) alakul, és amelynél a tag kötelezettsége a társasággal szemben csak törzsbetétének szolgáltatására és a társasági szerződésben esetleg meghatározott egyéb vagyoni hozzájárulás szolgáltatására terjed ki.

A társaság kötelezettségeiért – ha a törvény másképp nem rendelkezik, törvényben meghatározott kivételtől eltekintve – a tag nem felel.

 

 

Olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű részvényekből álló alaptőkével (jegyzett tőke) alakul, és amelynél a tag (részvényes ) kötelezettsége a társasággal szemben a részvény névértékének vagy kibocsátási értékének szolgáltatására terjed ki. Az Rt tartozásaiért a részvényes nem felel kivéve, ha a törvény arról másképp rendelkezik.

Az RT az egyetlen olyan gazdasági társaság, mely jogosult részvény kibocsátására

 

Célja

Üzletszerű,

közös gazdasági tevékenység folytatása

Üzletszerű,

közös gazdasági tevékenység folytatása

tőke és személyegyesítő tevékenység.

Tőkeegyesítés

( DE! a részvényest    megilletik jogok, ami lehet vagyoni, tagsági ) 

Tagok száma

Legalább 2 tag

1+1 tag szükséges (kültag-beltag)

1v. több tag is lehet – törzsbetétje minden tagnak min. 100e Ft kell legyen

1 vagy több tag

 ( DE! lehet e személyes Rt   is)

Vagyoni hozzájárulás

Készpénz és vagy apport, vagy személyes közreműködés, összeg nincs meghatározva

Készpénz, apport vagy személyes közreműködés, összeg nincs meghatározva

Törzstőke min. 3M; befizetendő 30%, de min. 1M Ft készpénz, lehet pótbefizetés is.

Alaptőke min. 20M Ft, melynek 30%-a, de legalább 10M Ft készpénz kell legyen

Felelősség

Egyetemleges, korlátlan, mögöttes felelősség

Mögöttes felelősség, a beltagé korlátlan és a többi beltaggal egyetemleges. A kültagé vagyoni betétje erejéig korlátozott, kivétel, ha a kültag neve u.a., mint a cég neve, ekkor beltagként felel.

Általában korlátolt felelősség, a törzsbetét szolgáltatására korlátozódik.

Általában korlátozott felelősség, a részvény kibocsátási értékének szolgáltatására korlátozódik.

Szervei

Tagok gyűlése,

FB, ha a társaságnak 200-nál több alkalmazottja van

Tagok gyűlése,

FB, ha a társaságnak 200-nál több alkalmazottja van

Taggyűlés,

ügyvezető,

kötelező az FB 200 alkalmazott, valamint 50M-nál nagyobb törzstőke esetén. Egyszemélyes KFT esetén kötelező a könyvvizsgáló.

Közgyűlés,

igazgatóság,

zártkörűnél az igazgató.

FB és könyvvizsgáló kötelező.

Szavazatok

Személyenként, tagonként szavaznak, fő szabály: 1fő=1szavazat, a társasági szerződés ettől eltérően rendelkezhet

Személyenként, tagonként szavaznak, fő szabály: 1fő=1szavazat, a társasági szerződés ettől eltérően rendelkezhet

A társasági szerződésben meghatározott módon, általában a törzsbetéttel arányos.

Részvények névértékének arányos, de ismert az elsőbbségi részvény.

Üzletvezetés ( vezető tisztségviselő )

bármelyik tag  jogosult

Csak a beltag jogosult

Az ügyvezető látja el.

Igazgatóság, zártkörűnél a vezérigazgató.

Kilépés

A tagok közösen megegyeznek és marad még 2 tag; kizárással; azonnali hatályú felmondással a tag részéről; rendes felmondás a tag részéről

A tagok közösen megegyeznek és marad még 2 tag; kizárással; azonnali hatályú felmondással a tag részéről; rendes felmondás a tag részéről

Üzletrész átruházás, bizonyos esetekben kizárás – ha jogszabály lehetővé teszi. Kilépés és felmondás nincs.

Nincs felmondás, részvényátruházás!

Képviselet

Mindegyik tag jogosult képviseletre

A beltag láthatja el, több beltag esetén a társasági szerződés mondja ki.

Ügyvezető v ügyvezetők látja(k) el, az ügyvezetők külön-külön, vagy együtt.

( aláírási címpéldánynak megfelelően képviseli )

Igazgatóság, zártkörűnél a vezérigazgató látja el.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egyetemlegesség – Együttesség !!!

Egyetemlegesség – egy fizet az összes többi helyett

Együttesség – mindenkitől a saját része követelhető

 

!!! Mögöttes – Korlátlan !!!

Mögöttes – ha nem elég a cégpénz, akkor saját vagyonával felel

Korlátlan – teljes vagyoni felelősség

 

!!! Cégjegyzés – Jegyzés !!!

Cégjegyzés - cégbírósági bejegyzés

Jegyzés - aláírási címpéldánnyal képviseli a céget

 

!!! A cégvezető és az ügyvezető nem azonos fogalom !!!

Ügyvezetést vezető tisztségviselők látják el

Cégvezető:  a társaság legfőbb szerve által kijelölt munkavállaló, akit általános képviseleti joggal is felruháznak, a képviseleti jogát másra nem ruházhatja át ( azaz ő köteles eljárni ).

 

Üzletrész

-         az üzletrész elvont fogalom.

-         !!! A társaság vagyonából a tagot megillető hányadot jelenti. !!!

-         !!! Forgalomképes, adható, vehető !!!

-         Forgalomképes, de ez a forgalomképesség korlátozva van egy elővásárlási joggal, ami kógens, azaz kötelező elővásárlási jogosultságot jelent

Sorrend: 1) tag

               2) társaság

               3) társaság által kijelölt személy

      -     !!! az elővásárlási jog  csak adásvételhez kapcsolódhat, örökléshez nem  !!!

  !!! Vizsgafeladat: I – H

      -    üzletrész forgalomképes, örökölhető → I 

      -    üzletrész forgalomképes, nem örökölhető → H

-         üzletrészt öröklés esetén fel kell ajánlani  a társaságnak → H

-         minden tagnak 1 üzletrésze van, de 1 ügyletrésznek több tulajdonosa is lehet → I 

( igaz, mert többen összeadhatják rá a pénzt )

 

Törzsbetét- törzstőke – jegyzett tőke ???

Jegyzett tőke: amikor bejegyzik a céget

 

Értékpapír - szerződés

!!! Értékpapír: tagsági viszonyt megtestesítő ép. ( nem szerződés ) !!!,  tagsági viszony benne foglaltatik

Szerződés: két vagy több fél joghatás kiváltására irányuló kölcsönös és egybehangzó akaratnyilatkozata

 

Részvényest megillető tagsági és vagyoni jog

Tagsági jog: - közgyűlésen való részvételi jog → !!! korlát: üzleti titkot nem sérthet !!!

·                                                                                szavazhat

·                                                                                működéssel kapcsolatosan felvilágosítást kérhet, de van titokkör

·                                                                                kisebbségi jogok                    

Vagyoni jog: - osztalékjog

                      - likvidációs hányadhoz való jog

 

Részvény fajták

-          ideiglenes részvény – eleinte csak igazolás a pénz letételéről ( Rt cégjegyzésbe történő bejegyzése  előtt )

-          részvényutalvány – ( Rt cégjegyzékbe történő bejegyzése után a teljes tőke befizetéséig )

-          részvény-értékpapír – csak az RT bocsáthatja ki, ( alaptőke teljes befizetése esetén )

·                                            törzsrészvény

·                                            elsőbbségi részvény

·                                            kamatozó részvény

·                                            dolgozói részvény

 

!!!  Melyik az a Gt, amelyik ép.-t bocsáthat ki? !!!

Csak az Rt.

 

Felügyelő Bizottság

-         testület, amely a Legfőbb Szervnek az ellenőrző szerve

-         !!! min. 3, max. 15 fő, korlátlan ( azaz 3 – 15 fő között lehet bármilyen számú FB ) !!!

-         !!! VIZSGA

Lehet- e 4 tagú FB? → Igen

Lehet- e páratlan számú tagja a FB-nak? → Igen

Lehet- e páros számú tagja? → Igen

Lehet- e korlátlan tagú tagú száma, de 15-nél több? → Nem

-         !!! kötelező létrehozni !!!

·                                                                                Rt. esetében

·                                                                                Kft. esetében, ha a társaság törzstőkéje 50 millió forintnál nagyobb

·                                                                                bármely gazdasági társaság esetében, ha a társaság teljes munkaidőben     foglalkoztatott dolgozóinak létszáma éves átlagban a 200 főt meghaladja

-         !!!  ellenőrzési joga van (apró kérdés a VIZSGÁN! ) !!!

·                                                                                jelen lehet

·                                                                                iratot kérhet

·                                                                                kérdezhet

·                                                                                felvilágosítást kérhet

·                                                                                betekinthet

-         !!! A FB a gazdaságosságot ellenőrzi. !!!  (a Cégbíróság a törvényességet ellenőrzi)

-         Egyetlen felelősségi formája van: a Felügyelő Bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott kárért.

 

A cégjegyzés szabályai  ( I-H kérdések )

-         !!! Cégjegyzés !!!: a társaságot vezető tisztségviselő képviseli 3. személlyel szemben, a bíróság és a hatóságok előtt

-         !!! Cégvezető !!!:  a társaság legfőbb szerve által kijelölt munkavállaló, akit általános képviseleti joggal is felruháznak, a képviseleti jogát másra nem ruházhatja át ( azaz ő köteles eljárni ).

 

!!! Könyvvizsgáló kötelező !!!

  1)  Rt.

  2)  kft-nél., ha a társaság törzstőkéje a ötvenmillió forintot meghaladja, illetve egyszemélyes kft.esetében